Przejdź do treści

Zasady i Warunki

I. Standardowe warunki handlowe

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów, które zawierasz z nami jako dostawcą (Total Supplies BV) za pośrednictwem strony internetowej angelusbrand.eu. O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie, jeśli to konieczne, własnych warunków jest wykluczone.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, której w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej. Termin „przedsiębiorca” odnosi się do każdej osoby fizycznej, osoby prawnej lub spółki osobowej, która zawiera transakcję prawną w ramach swojej samodzielnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż produktów.

(2) Z chwilą umieszczenia reklamowanego towaru na naszej stronie internetowej składamy Państwu wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w opisie przedmiotu.

(3) Umowa kupna odbywa się za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online w następujący sposób:

Produkty przeznaczone do zakupu przenoszone są do „koszyka”. Możesz wybrać koszyk za pomocą odpowiednich przycisków na pasku nawigacyjnym i dokonać w nim zmian w dowolnym momencie.

Po wywołaniu strony „Do kasy” i wprowadzeniu wymaganych danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki wszystkie informacje o zamówieniu są ponownie wyświetlane na stronie podsumowania zamówienia.

Jeśli jako płatność użyłeś systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express, Amazon Pay), zostaniesz przekierowany do naszego sklepu internetowego na stronie podsumowania zamówienia lub przekierowany na stronę internetową dostawcy płatności natychmiastowych.

Jeśli zostaniesz przekierowany do systemu płatności natychmiastowych, wybierz i wprowadź odpowiednie dane. Następnie nastąpi powrót do strony podsumowania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

Przed wysłaniem zamówienia możesz ponownie sprawdzić wszystkie dane, zmienić je (można to również zrobić za pomocą funkcji „wstecz” w przeglądarce internetowej) lub anulować transakcję zakupu.

Klikając przycisk Złóż zamówienie wraz z obowiązkiem zapłaty” w celu złożenia zamówienia, oświadczasz w sposób prawnie wiążący przyjęcie zamówienia, przez które dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

(4) Realizacja zamówienia i przesłanie wszelkich danych niezbędnych do zawarcia umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób częściowo zautomatyzowany. W związku z tym musisz upewnić się, że adres e-mail, który u nas zdeponowałeś, jest prawidłowy i że otrzymanie odpowiednich wiadomości e-mail jest gwarantowane. W szczególności należy upewnić się, że odpowiednie e-maile nie są blokowane przez filtr SPAM.

§ 3 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie praw majątkowych

(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy dana sytuacja dotyczy roszczeń wynikających z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

(3) Jeśli jesteś biznesmenem, obowiązują również następujące warunki:

  1. a) Zastrzegamy sobie prawo własności do towarów do momentu pełnego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych. Towary podlegające zastrzeżeniu tytułu własności nie mogą być przedmiotem zastawu ani przeniesienia tytułem zabezpieczenia przed zmianą właściciela tych towarów.
  2. b) Możesz odsprzedać towar w ramach zwykłej transakcji. W związku z tym niniejszym cedujesz na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty rozliczeniowej naliczonej w wyniku operacji odsprzedaży, a my akceptujemy tę cesję. Ponadto jesteś upoważniony do odebrania przedmiotowego roszczenia. Jednakże, o ile nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań płatniczych w uporządkowany sposób, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego ściągnięcia roszczenia.
  3. c) W sytuacji połączenia i połączenia rzeczy zastrzeżonych nabywamy współwłasność nowo powstałej rzeczy. To współwłasność odpowiada stosunkowi istniejącemu między wartością fakturową towaru objętego zastrzeżeniem tytułu własności a innymi przetworzonymi przedmiotami w momencie przetwarzania.
  4. d) W przypadku złożenia przez Państwa takiego żądania jesteśmy zobowiązani do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń w zakresie, w jakim możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń przekracza roszczenie podlegające zabezpieczeniu o więcej niż 10%. Jesteśmy odpowiedzialni za wybór papierów wartościowych, które mają zostać zwolnione.

§ 4 Gwarancja

(1) Obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.

(2) Jako konsument jesteś proszony o niezwłoczne sprawdzenie produktu pod kątem kompletności, widocznych wad i uszkodzeń transportowych zaraz po jego dostarczeniu oraz niezwłoczne zgłoszenie nam i firmie spedycyjnej swoich reklamacji na piśmie. Nawet jeśli nie zastosujesz się do tego żądania, nie będzie to miało wpływu na Twoje prawne roszczenia gwarancyjne.

(3) Jeśli jesteś firmą, w wyżej wymienionych przepisach gwarancyjnych obowiązuje następująca różnica:

  1. a) Rozumie się, że podane przez nas dane oraz opis produktu dostarczony przez producenta są jedynymi rzeczami, które reprezentują właściwości i stan danego produktu. Inne reklamy, ulotki i oświadczenia wydane przez producenta nie są uważane za reprezentatywne dla właściwości i stanu wymienionego produktu.
  2. b) Jeśli towar okaże się wadliwy, zastrzegamy sobie prawo do naprawy towaru lub dostarczenia zamienników. Jeśli wada nie zostanie usunięta, możesz według własnego uznania żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Do usunięcia wady dochodzi po nieudanej drugiej próbie, chyba że z okoliczności wynika inaczej, w szczególności ze względu na rodzaj rzeczy i/lub wady albo inne warunki. W przypadku naprawy nie ponosimy dodatkowych kosztów, które wynikają z przeniesienia rzeczy do miejsca innego niż miejsce wykonania, o ile przeniesienie nie odpowiada przeznaczeniu rzeczy.

  1. c) Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostawy produktu. Termin nie obowiązuje:

- za szkody z naszej winy wynikające z utraty życia, ciała lub zdrowia oraz za inne szkody spowodowane umyślnym zamiarem lub rażącym niedbalstwem;

- o ile umyślnie zatailiśmy wadę lub przyjęliśmy gwarancję jakości towaru;

- do towarów, które są używane w budynkach zgodnie z ich normalnymi instrukcjami użytkowania i których wady zostały przez to spowodowane;

- w przypadku ustawowych roszczeń regresowych, które masz wobec nas w związku z uprawnieniami z tytułu rękojmi.

§ 5 Wybór prawa, miejsce wykonania, właściwość

(1) Zastosowanie ma prawo UE. Ten wybór prawa ma zastosowanie do klientów tylko wtedy, gdy nie powoduje zniesienia ochrony gwarantowanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym znajduje się zwykłe miejsce zamieszkania danego klienta (zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść klienta). ).

(2) Jeśli nie jesteś konsumentem, ale przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem instytucjonalnym podlegającym prawu publicznemu, naszym miejscem prowadzenia działalności jest miejsce jurysdykcji, a także miejsce spełnienia wszystkich usług następujących po z istniejących z nami relacji biznesowych. Ten sam warunek dotyczy sytuacji, w których nie jesteś związany z ogólną miejscową jurysdykcją w UE, a także sytuacji, w których miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie jest znane w chwili wszczęcia postępowania. Nie ma to wpływu na zdolność zwracania się do sądu właściwego dla innej właściwości miejscowej.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.

II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość sprzedawcy

Total Supplies BV

Möckernstraße 64

10965 Berlin

Niemcy

Telefon: + 004930577034402

E-mail: info@angelusbrand.pl

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę pozasądowego rozstrzygania sporów (platforma ODR), z którą można się zapoznać pod adresem https://ec.europa.eu/odr .

2. Informacje dotyczące zawarcia umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty realizowane są zgodnie z regulaminem „zawarcie umowy” w naszych standardowych warunkach handlowych (część I.).

3. Język umowy, zapisanie tekstu umowy

3.1 Językiem umowy jest język angielski.

3.2 Pełny tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed wysłaniem zamówienia dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu przez nas zamówienia dane zamówienia, prawnie wymagane dane dotyczące umów sprzedaży na odległość oraz standardowe warunki handlowe są ponownie przesyłane do Ciebie pocztą elektroniczną.

4. Główne cechy produktu lub usługi

Kluczowe cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej wycenie.

5. Ceny i warunki płatności

5.1 Ceny podane w odpowiednich ofertach są cenami całkowitymi, podobnie jak koszty wysyłki. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie podatki dodatkowe.

5.2 Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wyświetlić, klikając odpowiedni przycisk na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej wycenie, są one wyświetlane osobno w trakcie transakcji zamówienia i muszą zostać dodatkowo poniesione przez użytkownika, o ile bezpłatna dostawa nie zostanie potwierdzona.

5.3 Musisz także ponieść koszty wynikające z przelewów pieniężnych w przypadkach, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność jest inicjowana poza Unią Europejską.

5.4 Dostępne metody płatności są wyświetlane po kliknięciu odpowiedniego przycisku na naszej stronie internetowej lub są ujawniane w odpowiedniej wycenie.

5.5 O ile nie określono inaczej dla odpowiednich metod płatności, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy stają się natychmiast wymagalne.

6. Warunki dostawy

6.1 Warunki dostawy, termin dostawy i istniejące ograniczenia dostaw, jeśli mają zastosowanie, można znaleźć, klikając odpowiedni przycisk na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej wycenie.

6.2 Jeżeli jesteś konsumentem, ustawowo reguluje się następujące kwestie: Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub pogorszenia stanu rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na Ciebie dopiero w momencie dostarczenia rzeczy, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona. Warunek ten nie ma zastosowania, jeśli samodzielnie zleciłeś firmie transportowej, która nie została przez nas wskazana, lub osobie, która w inny sposób została wyznaczona do wykonania operacji spedycyjnej.

Jeśli jesteś biznesmenem, operacje dostawy i wysyłki odbywają się na własne ryzyko.

7. Ustawowe prawo gwarancyjne

Odpowiedzialność za wady regulują postanowienia „Gwarancja” w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I).

Te teksty prawne zostały stworzone przez prawników specjalizujących się w prawie IT, którzy pracują dla Händlerbund i są stale sprawdzani pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i przejmuje odpowiedzialność w przypadku wydania ostrzeżeń. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.haendlerbund.de/en/haendlerbund

ostatnia aktualizacja: 19.11.2018

Zamknij (esc)

wyskakujące okienko

Użyj tego wyskakującego okienka, aby osadzić formularz zapisu na listę mailingową. Alternatywnie użyj go jako prostego wezwania do działania z linkiem do produktu lub strony.

Weryfikacja wieku

Klikając Enter, potwierdzasz, że jesteś w odpowiednim wieku, aby spożywać alkohol.

Szukaj

Dodano do koszyka